Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Positief Onderwijs Nederland
Le Chevalierlaan 19, 8162 PD Epe, 0578 – 688 130, info@positiefonderwijsnederland.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Positief Onderwijs Nederland
Positief Onderwijs Nederland verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Positief Onderwijs Nederland verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens,
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers,
 • Geboortedatum en –plaats

Doeleinden
Positief Onderwijs Nederland verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Ter ondersteuning van de primaire taken, te weten: werkzaamheden op het gebied van trainingen;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening en verbetering hiervan;
 • Volledig geanonimiseerd als casuïstiek bij supervisie en intervisie;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en vanuit wettelijke verplichtingen. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Positief Onderwijs Nederland hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Positief Onderwijs Nederland persoonsgegevens uitwisselen. Positief Onderwijs Nederland kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, de organisatie voor analyse van website gebruik, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. Mogelijk worden op basis hiervan aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Positief Onderwijs Nederland aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Positief Onderwijs Nederland zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Positief Onderwijs Nederland biedt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Positief Onderwijs Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Positief Onderwijs Nederland zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Positief Onderwijs Nederland passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Positief Onderwijs Nederland een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Positief Onderwijs Nederland verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Inger Stienstra
0578 – 688 127 of ingerstienstra@intraverte.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Positief Onderwijs Nederland, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-3-2020.

Positief Onderwijs Nederland kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.